Participatiewet

Participatiewet: Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Charlotte Smit

“Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Deze wet is erop gericht iedereen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden. Gemeenten krijgen daarvoor de beschikking over nieuwe instrumenten als de loonkosten subsidie en “beschutwerk”. Deze wet wordt geflankeerd door de vrijwillige afspraak met werkgevers om tot 2026 125.000 banen extra te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking”.

Er verandert nogal wat, de tijd waarin we mensen met een arbeidsbeperking  toevertrouwden aan externe instanties ligt achter ons. We moeten onze bedrijven weer toegankelijk maken voor deze doelgroep, dit zowel letterlijk als figuurlijk bedoeld.

Mijn vader had vroeger Sam op de bouw, en we spreken over de jaren “60-70. Sam verleende allerlei hand- en spandiensten. Zoals het schoonhouden van de speciekruiwagens. Wat kon hij trots zijn op een schoongespoten of gebikte kruiwagen. De metselaars hadden bijna het gevoel dagelijks met nieuw materieel te werken. Ook het halen van rookwaren voor de directie was nog niet uit den boze. Sam genoot en voelde zich gewaardeerd. Tot dat hij min of meer gedwongen werd om zich te melden bij de sociale werkplaats. Hadden we als maatschappij toch netjes geregeld…..

Of Sam daar gelukkig is geweest? Nee, zeker weten van niet!

Met alle goede bedoelingen van dien hebben we daarmee  een hele groep mensen buiten ons gezichtsveld geplaatst. Nu gaan wij proberen om deze groep weer binnen ons gezichtsveld te krijgen. De participatiewet gaat ons hierbij helpen. Wij kunnen u hierbij ondersteunen.

In de functie van aanjager van het 100.000 banenplan kan ik u de weg wijzen die moet leiden tot instroom van een kandidaat uit het doelgroepenregister. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het VNO NCW | MKB | LTO.

Meer informatie?

Neem contact met ons op

Feedback